Управителен съвет

Състав на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на  ЛИПА:

 

                                                                          

Мия Мореро (председател)                       Паулина Михайлова                                   проф. Огнян Герджиков

 

 

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружението се избира от Общото събрание. Състои от 3 (трима) членове, включително и председателя, с петгодишен мандат. Свиква се на заседания най-малко веднъж месечно по инициатива на председателя или по искане на една трета от състава.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ има следните правомощия:

 • Организира и осигурява цялостната дейност на Сдружението в съответствие със законите, устава и решенията на Общото събрание
 • Определя адреса на Сдружението
 • Приема основни насоки и програма на дейността на Сдружението
 • Приема правилник за дейността си, за извършване на стопанска дейност, както и други вътрешни актове на Сдружението, в съответствие със законите и с Устава
 • Приема и изключва членове на Сдружението
 • Взема решения относно дължимостта и размера на встъпителната вноска и членския внос
 • Взема решения за откриване и закриване на клонове на Сдружението
 • Управлява имуществото на Сдружението, както и се разпорежда със същото в границите, определени от закона и за постигане на целите на сдружението, регламентирани в Устава
 • Взема решения за участие на Сдружението в други организации, участие в търговски дружества с ограничена отговорност и създаване на търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества
 • Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет
 • Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението и отчет за изпълнение на бюджета
 • Взема решения по всички други въпроси, които не са от компетентността на Общото Събрание
Група за анализи

Галерия

Разгледай