Общо събрание

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховният орган на ЛИПА. Състои от всички членове на Сдружението.

 

При нарастване на членската маса над 50  души, Управителният съвет може да определи делегатска форма на представителство. Събранието се счита за законно, ако присъстват повече от ½ от членовете или делегатите.

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет или по настояване на поне 1/3 от членовете.

 

Решенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се вземат с обикновено мнозинство с изключение на тези решения, които се отнасят до изменение на устава и преобразуване и прекратяване на Сдружението. При тези случаи е необходимо съгласието на 2/3 от присъстващите на събранието.

 

Правомощия на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

  • Изменя и допълва Устава
  • Прекратява Сдружението
  • Избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и Председателя
  • Разглежда жалби срещу решения на Управителния Съвет за прекратяване на членство, както и за отказ от приемане за член
  • Приема бюджета на Сдружението и отчета за изпълнението му
  • Приема отчета за дейността на Управителния Съвет
  • Отменя решенията на Управителния Съвет, когато противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението
  • Решава и други въпроси в случаи, установени от закона или Устава на ЛИПА
Група за анализи

Галерия

Разгледай